Към устойчиво бъдеще

На всеки етап от своето производство, Dalli се фокусира върху безопасността и отговорността към околната среда. Прилагането на принципите и стандартите за устойчивост се проверява както от вътрешни и външни одитори, така и от държавни инспекции.

VIITOR SUSTENABIIL

Pe parcursul întregului ciclu de producție, compania Dalli pune accent pe siguranță și pe responsabilitatea față de mediul înconjurător. Implementarea principiilor și standardelor de durabilitate sunt verificate atât prin audituri interne și externe, cât și prin inspecții ale autorităților.

Опазване на околната среда: наш основен приоритет

Използваме природните ресурси с изключителна отговорност, прилагайки високоефективна система за управление на околната среда. Постоянно оптимизираме енергийните ресурси, като използваме модерни технологии и производствени процеси. Използваме възобновяеми енергийни източници и рециклируеми материали, като в същото време се стремим да намалим количеството използвани опаковки. Следим и оптимизираме потреблението на вода и качеството на отпадъчните води. От гледна точка на логистиката, прилагаме модерна система за доставка, така че да оптимизираме дистрибуцията на продуктите ни до нашите клиенти.

Сертификати

Dalli Group работи с интегрирана система за управление, сертифицирана по следните стандарти: ISO 90001, ISO 14001, ISO 50001, IFS и IFS HPC. Интегрираната система за управление отговаря и на изискванията на Германския федерален закон за емисиите.